אני החתום מטה מעוניין לקיים אסיפה והצבעה שלא מן המניין שעל סדר יומה יהיה קיום בחירות חדשות לועדת חינוך בגונן

על החתום,