שלום לכל תושבי גונן

בחודש אוגוסט פירסמתי מייל המודיע שבחודש אוקטובר נערוך סקר צרכני מים, בהתאם לכללי רשות המים!

מדובר במתן הטבה הנקראת כמות מוכרת בה ניתנת כמות של 3.5 מ"ק מים לנפש במחיר מוזל (כמות מינימלית של 7.0 מ"ק לבית אב!)

מצורף חלק מחוזר של רשות המים המפרט את הדרישות:

מנגנון עדכון הדיווח על מספר נפשות מוכר

ככלל, צרכן המבקש לעדכן את מספר הנפשות ביחידת הדיור שלו נדרש לפעול כדלהלן:

1. להמציא את שני המסמכים הבאים:

א) ספחי תעודות זהות של כל המתגוררים ביחידת הדיור. לגבי ילדים מתחת לגיל  18, ניתן להשתמש בספח של אחד ההורים בו מפורטים פרטי הילדים.

ב) טופס דיווח חתום בידי הצרכן ובו הצהרה לנכונות הפרטים. דוגמא לטופס ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות המים: תחת הכותרת "עדכון מספר נפשות אצל ספק המים".

2. צרכן המתגורר ביחידת דיור שלא בכתובת הרשומה בספח ת ז. , המעוניין לקבל זכאות לכמות מוכרת, ימציא בנוסף לאמור בסעיף 1 כל אלה:

א) אישור ספק המים המספק בכתובת הרשומה בת .ז. , הממוען לספק המים הנוכחי, כי הצרכן או מי מאלה שהוא הצהיר לגביהם, אינו רשום כזכאי לכמות מוכרת אצלו.

ויודגש כי חל איסור בכללים, לרשום נפש מוכרת ללא אישור זה.  עוד יודגש כי במקרה זה, יפחית ספק המים (המספק בכתובת הרשומה) את הזכאות ביחידת הדיור לפי מספר הנפשות המתגוררות בפועל.

ב) מסמך המאמת, את כתובת מגוריו בה הוא מעוניין לקבל זכאות לכמות מוכרת יראו כ"מסמך מאמת "- חוזה שכירות בכתובת מגוריו או תשלום חשבון ארנונה על שמו בכתובת מגוריו.

    ספק המים, רשאי להכיר לפי שיקול דעתו ולפי העניין ב"מסמכים מאמתים" מסוגים נוספים.

באופן מעשי על כל בית אב להגיע אל יהודה קיני בהנה"ח (אחרי תיאום מראש) על מנת לסרוק למחשב את תעודות הזהות של התושבים הבוגרים וגם את הספח של אחד ההורים עבור ילדיהם הקטינים.

במקביל להוריד את הטופס הדיווח מאתר רשות המים ולהגישו חתום.

כל מי שהכתובת בת.ז. שלו אינה גונן, אמור להביא אישור מספק המים בכתובת מגוריו הרשומה.

תושבים בקיבוץ גונן שחתמו על חוזה שכירות עם קיבוץ גונן אינם נדרשים למסמך המאמת כתובת מגורים! תושבים בהרחבה כן נדרשים לאחד מהטפסים המאמתים כתובת מגורים.

יום אחרון להבאת מסמכים הוא יום שלישי 25/10/2016 זאת מכיוון שאנו נדרשים למסור את הדיווח על מספר הנפשות לצורך קבלת ההטבה עד 31/10/2016

בניגוד להתנהלות בשנת 2016 שבה ההטבה ניתנה לאוכלוסיה בהתאם לכללים, ללא הסקר הנדרש! מתחילת 2017, רק מי שיעביר את החומר המצויין בחוזר רשות המים יקבל את ההטבה של כמות מוכרת!

בברכה, צוות ענף המים

  • –  – – – – – –

עדכון (10.10.16):

בהמשך לפרסום מתאריך 6.10.16, בעניין סקר צרכני מים לטובת קבלת הטבת "כמות מוכרת":

 1. נא להביא אלי את תעודות הזהות עם הספח ולא לשלוח אלי צילומים או מסמכים סרוקים במחשב!

זאת ביחד עם המסמכים הנוספים שהתבקשו !

  2. מצורף טופס עדכון פרטים כמות מוכרת – להדפסה ומילוי.

 ניתן גם לקבל דף מודפס במזכירות הטכנית.

 

בברכה,

יהודה