הנדון: הנחיות מקצועיות לעבודה בשעת חירום – ועדה לתכנון ולבניה הגליל העליון
בהמשך למצב החירום המוגדר כרגע במדינה, מצ"ב נהלי העבודה בוועדה לתכנון ולבניה על פי אגפי
תפעול:
מחלקת תכנון:
כיוון שהתקבלה הנחיה ממנהל התכנון לא לקיים מליאות וועדה בוועדה המקומית, המחוזית או המועצה
הארצית, תעשה בדיקת תכניות בלבד אולם הן לא תתקבלנה במשרדי הוועדה פיזית ולשם כך לא
תתחיל ספירת הימים לשיבוץ לדיון.
התכניות יועברו בצורה מקוונת באמצעות המייל או באמצעות מבא"ת )ככל שהוא עדיין יהיה זמין(
ותיבדקנה לפי אמות המידה המקובלות והרגילות של הוועדה. אם זאת יש לסייג:
– לא תתאפשר בדיקה של סמכות במקרים גבוליים על פי סעיף 109
– לא יתקיימו הליכי פרה רולינג כרגע, אם זאת על המתכננים להיערך כי ברגע שיסתיים מצב
החירום הלאומי, יחולקו התכניות לישיבות פרה רולינג שיהוו תנאי סף לשיבוצם לישיבות בלי
תלות במקור הסמכות שלהן )מקומית / מחוזית(
– ישיבות פרה רולינג בוועדה המחוזית / מועצה ארצית / רשות מקרקעי ישראל לא מתקיימות
עד להודעה חדשה.
– תכניות בינוי ותשריטי חלוקה, ייבדקו על ידי הוועדה ויוכנו למליאות / ישיבות הרישוי לפי סיווגם
וישובצו לכשהדבר יתאפשר.
מחלקת הפיקוח:
מחלקת הפיקוח תעבור לעבודה בחירום, משמעותה:
– בדיקת אתרי בניה לאכיפה על תקינה של תכנון ובניה ושמירה על נהלי הבניה ועל בטיחות
– בדיקת אתרי בניה לעמידה על פי היתרים קיימים
– בחינת בניה חדשה שאינה חוקית חלילה, והוצאת צווי הפסקת עבודה פרמננטיים במידת
הצורך )על פי תיקון 116 לחוק התכנון והבניה(.
– הוצאת אישורי תחילת עבודות בלבד שבגינן ניתן היתר בניה
– לא יונפקו תעודות גמר )טופס 4 לשעבר( כיוון שגם כרגע בשאר המוסדות הדבר לא רלוונטי
)לדוגמא חברת החשמל(, אם זאת, תותר העברת חומר לוועדה במייל לקראת הוצאת טפסים
כאמור. יש לקחת בחשבון כי לאחר תום תקופת החירום, הוצאת התעודות תארך זמן מתוקף
החומר שסביר ויצטבר.
– בדיקות לרישוי עסקים יבוצעו בהתאם לחומר שיועבר במייל בלבד, לא יבוצעו בשלב זה
בדיקות בשטח במידה והדבר יידרש, והדבר יידחה לאחר סיום תקופת החירום.

מחלקת רישוי
ככלל, במערכת "רישוי זמין" הוקפא מניין הזמנים, וכיוון שכיום הגשה ואישור מקוון מהווים תנאי לאישור
חוקי של בקשות להיתר, העבודה תהיה כדלקמן:
– ניתן להמשיך ולהגיש בקשות למידע להיתר ובקשות להיתר על בסיס מידע קיים במערכת,
אולם לא ניתן לאשר כי הבקשות יבדקו בהתאם ללוחות הזמנים המקובלים, והן תיבדקנה לפי
"ראשון נכנס" לפי מצבת כ"א של הוועדה )בהתאמה להנחיות משרדי הממשלה הרלוונטיים
לנושא(
– טפסי מידע לפי סעיף 119 א', יוגשו באמצעות המייל בלבד, ויחולקו בתיאום מראש
– בקשות להקלות / שימושים חורגים, לא תיבדקנה / תידחה בדיקתן בסדר העדיפויות, בשלב
זה מעצם ההוראה שלא לקיים ישיבות מליאה שזו סמכותה לאשרן
– בקשות במסלול "ירוק" )ללא הקלות, שימושים חורגים והתנגדויות( ייבדקו וככל הניתן ישובצו
לרשות רישוי, בכפוף ליכולת של מערכת "רישוי זמין" לקדם את ההליכים.
– לא תתקיים קבלת קהל במשרדי הוועדה, אולם יהיה מענה טלפוני מקצועי על פי שעות מענה
הטלפוני בוועדה כמקובל היום )ראשון שלישי ורביעי בין השעות 08:00-12:00 , יום שלישי בין
השעות 13:00-15:00 ( ובאופן חריג, גם בימי שני בין השעות 08:00-12:00 , בכפוף כמובן
ליכולות ולמצבת כ"א של הוועדה.
ככלל, הוועדה תמשיך לעדכן בהמשך העבודה לאור שינויים כאלו ואחרים במידה ואלו יתממשו.
בכבוד רב,
העתק: יהודה וולמן, יו"ר הוועדה
אורה חורי כהן, מנהלת תפעול הוועדה
אורי אילן, יו"ר הוועדה המחוזית, מחוז צפון
בני בן מובחר, ראש המועצה מבואות החרמון
גיורא זלץ, ראש המועצה הגליל העליון
מהנדסי המועצות