לכבוד תושבי הישוב  – גונן

במועצה האזורית – הגליל העליון

הודעה בדבר האפשרות להגיש בקשות לגבי סוג הגוף לניהול היישוב.

בהתאם לסעיפים 91א עד 91ב לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958 (להלן- הצו)/ 97א עד 97ב לתקנון המועצות האזוריות (יהודה והשומרון), התשל"ט-1967 (להלן- התקנון), ביישובים שיתופיים בהם קיימת אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית של היישוב (להלן- אגודה שיתופית), ייקבע סוג ההנהלה המקומית על פי אחת מן החלופות הבאות:

 1. ועד מקומי נפרד מהנהלת האגודה השיתופית (להלן- "ועד מקומי נפרד")
 2. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית תכהן גם כוועד מקומי ("זהות ועדים"). במקרה זה, לא יתקיימו בחירות לוועד מקומי, אלא לראשות המועצה ונציגים למועצה בלבד.  
 3. הנהלת האגודה השיתופית החקלאית  תכהן כוועד מקומי ותושבים שאינם חברי האגודה השיתופית יהיו זכאים לבחור נציגות מטעמם לוועד המקומי (להלן- נציגות) שתתווסף להנהלת האגודה.

בהתאם לסעיף 91ד לצו/ 97ה לתקנון, רשאי כל תושב של היישוב להגיש לשר הפנים/לממונה, בקשה לשינוי סוג ההנהלה המקומית של הישוב,  במקום הסוג הקיים.

אישור הבקשה מותנה ביחסים המספריים שבין תושבי היישוב שהם חברי האגודה השיתופית לתושבים שאינם חברי האגודה כפי שנקבעו בצו/בתקנון לגבי כל סוג גוף הנהלה מקומית, ועל פי סיווג רשימת התושבים שהוכן לפי הוראות הצו/התקנון.

"תושב" לעניין זה הוא מי שנכלל ברשימת הבוחרים, בהתאם לרישום במרשם האוכלוסין ביום ה-150 (3.6.2018).

ההנהלה המקומית בישוב גונן היא מסוג זהות ועדים

מספר התושבים הכולל ביישוב הוא  362 , מתוכם מספר התושבים שאינם חברי האגודה השיתופית

להתיישבות חקלאית הוא  216  ומספר התושבים החברים באגודה השיתופית הוא  146  

להלן סוגי הבקשות ותנאיהן*:

ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "זהות ועדים"-

 1. בקשה לקיום בחירות לנציגות- בהתקיים שני התנאים הבאים במצטבר:
 1. הגשת בקשה חתומה בידי 10% מהתושבים של הישוב
 2. מספר התושבים שאינם חברי האגודה הוא לפחות 30% ממספר התושבים  של הישוב
 3. בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד- הגשת בקשה חתומה בידי 50% לפחות מבין התושבים של הישוב.

ביישוב בו קיימת הנהלה מקומית מסוג "נציגות", יפורטו סוגי הבקשות שלהלן:

 1. בקשה לקיום "זהות ועדים"- הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ- 90% מהתושבים
 2. בקשה לקיום בחירות לוועד מקומי נפרד- הגשת בקשה חתומה בידי 50% לפחות מבין התושבים של הישוב

ביישוב בו קיימת הנהלה מסוג "ועד מקומי נפרד", יפורטו סוגי הבקשות שלהלן:

 1. בקשה לקיום בחירות לנציגות- הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ-80% מבין התושבים של הישוב.
 2. בקשה לקיום זהות ועדים – הגשת בקשה חתומה בידי למעלה מ-80% מבין התושבים של הישוב.

יובהר כי במקרה בו לא תוגש כל בקשה לשר/לממונה לשינוי סוג ההנהלה המקומית, סוג הגוף המנהל של הישוב כפי שנקבע לבחירות הקודמות ימשיך להתקיים בבחירות הקרובות.  

בקשות כאמור ניתן להגיש באמצעות מנהל הבחירות, לא יאוחר מיום 27.8.18.

את הבקשות ניתן למסור למנהל הבחירות  אורנה רבינוביץ במייל  reodsir@gmail.com

בבקשה יפורטו שם, שם משפחתו ומספר זהותו של כל מבקש (בהתאם למספר המבקשים הנדרש לגבי כל סוג בקשה כפי שפורט לעיל), וכל מבקש יחתום בחתימתו על הבקשה לצד שמו. העתק מהבקשה יימסר לוועדת הבחירות של המועצה.

טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג
במזכירות הקבוץ בימים א – ה בין השעות 9:00 – 16:00
ובמשרדי המועצה האזורית  אצל יונית קורן במייל  yonitk@galil-elion.org.il

אורנה רבינוביץ                                                                                                        מנהל הבחירות למועצה האזורית הגליל העליון